กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บริษัท ได้มีการจัดทำในปี 2564 คือ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ เดือน มีนาคม และ ได้เริ่มการใช้งานในเดือน
      พฤศจิกายน 2564 ด้วยกำลังการผลิตต่อปี 1,250,000 kWh สามารถลด CO2 ได้ 705 tonnes CO2
 
   
 
            อีกกิจกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ 2nd Forest For Life” ปลูกป่าเพื่อชีวิต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยทีมผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทย