1996

       บริษัทFine Sinter Japan ของญี่ปุ่นและผู้ถือหุ้นคนไทย

 เซ็นสัญญาร่วมทุนในการผลิตงานซินเตอร์ โดยเลือกที่ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งเป็นการส่งเสริมฉบับแรก ด้วยกำลังการผลิต 1,277 ตันต่อปี

       นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บัตรที่ 1 ได้รับอนุมัติการ กำลังการผลิต 1,277 ตันต่อปี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1785/2539

 สร้างอาคารโรงงานเสร็จในปี 1997