มีการก่อสร้างอาคารโรงงานที่สามที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะ ปริมาณคำสั่งซื้อมีมากขึ้น และมีพนักงาน 344 คน