การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามิได้มีผลกระทบกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว

แต่จะส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปทั่วโลกเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็น ประเทศมหาอำนาจและเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้งทางด้านการค้าการลงทุน และการเงินข้ามชาติ

ผลกระทบครั้งนี้ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะในปี 2009 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบรุนแรง

ผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรปและเอเชียลดลง