เริ่มมีการนำอุปกรณ์ช่วยในการผลิตโดยเริ่มนำระบบ Automation เข้ามาใช้