ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานใหม่ TFS SGC Plant

Progress 5%

Progress 30%

Progress 50%

Progress 70%

Progress 100%

Progress 100%