"เราในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมโลหะผง (Powder Metallurgy) "  
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2539 และเริ่มการผลิตในปี 2540 เราได้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับส่วนประกอบสำคัญๆของรถยนต์ค่ายต่างๆ  
เช่น ส่วนระบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบรองรับ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย  
แม้แต่ในกลุ่มบริษัทเอง เพื่อให้บริษัทฯเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลก เราได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบการผลิต  
ที่สามารถรองรับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทุกประเภทตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก  
   
ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับพนักงานทุกคน เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เป็นการพึ่งพาตนเอง  
และบริหารจัดการด้วยตนเองโดยคนไทย ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพิจารณากระบวนการ  
และเสริมสร้างรากฐานบริษัทและระบบการทำงานให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ  
เตรียมความพร้อมการผลิตได้ทันตามช่วงเวลาที่ลูกค้าร้องขอ  
   
ต่อจากนี้ เราจะมุ่งเน้นการผลิตที่มีความปลอดภัย และดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของสังคมในท้องถิ่น  
และเราจะดำเนินกิจกรรมCSR เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยอยู่อย่างมีความสุขและดียิ่งขึ้นไป